ОРГАНИЗАТОРИ:
МОН
РИО - Ямбол
СФБ
Община Ямбол
ТО на НТС - Ямбол
НАОП – Ямбол


Семинарът е посветен на международната година на АСТРОНОМИЯТА

Същност и цел на семинара:

Основните направления на семинара са:
Актуални проблеми на обучението по астрономия и природнинауки в средното образование.
Извънкласна и извънучилищна дейност по природни науки.

Целта на семинара е да се насочи вниманието на преподаватели, ученици, студенти и обществеността към подобряване формалното и неформалното обучение в училище, стимулиране участието на младите хора в овладяването на природните науки и технологиите, фокусиране вниманието върху астрономията и природните науки за търсене отговор на някои от най-фундаменталните въпроси пред човечеството, осъзнаване мястото ни във Вселената за установяване на хармонични отношения между човека и планетата Земя.

В края на семинара ще се проведе дискусия : „ Актуални проблеми на обучението по природни науки”

Към изминали събития Към предстоящи събития